15 1 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 The Blood of Christ Hebrews 9. Guilty of breaking everyone of the Ten Commandments. The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pumapasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 1 Peter. Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 Guilty of having other gods. bHasStory0 = true; 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. } : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 9:11-14New International Version (NIV) The Blood of Christ. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. God’s Final Word: His Son. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 23 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. This … He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Hebrews 11:6 By Faith. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 9:11-14New Living Translation (NLT) Christ Is the Perfect Sacrifice. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. -- This Bible is now Public Domain. 5:25). Hebrews 9. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Add Bookmark. Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. Hebrews 9:11-14 New International Version (NIV) The Blood of Christ. 11-18. Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). Now in 9:11-14, he contrasts the limited effects of the Jewish high priest’s ministry with the unlimited effects of Christ’s high priestly ministry. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipantipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipantipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Tagalog/Filipino (2) Filipino (1) Sermon Type . 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 1-10. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 20 Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. The Blood of The New Testament Hebrews 9. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasokpumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 22 3 en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng EspirituEspiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 4 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. { The Remission of Sin Hebrews 10. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 21 }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. if(sStoryLink0 != '') 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. 19 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. : 2 For by it the elders obtained a good report. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Bookmarks. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 13-15. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 6 Christ was not dragged to the altar. 6-12. Reality, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 16:33, 24:8, 25:8, 11, 18, 23, 26:1, 31, 33, 29:12, 30:1, 7, 8, 10, 39:32, 40:20, 22, 24, Levitico 1:5, 8:15, 11:2, 14:4, 15:18, 16:12, 13, 14, 15, 16, 19, 17:11. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. 19Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 13 He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. Over and over again it tells us we are guilty. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. sa'Upon' or 'over' signifies being within. 19-22. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 Print. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 10 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Over and over again it accuses us. Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. The New And Living Way Hebrews 10. { “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). 12 Jude. 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 9:14. Denomination: Pentecostal. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 9:28, reflecting Isa. 2 Peter. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Hebrews 11. “Christ … loved the church and gave Himself up for her” (Eph. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 Sapagka't kung saan mayroong tipantipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. 24 Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. True Christian Religion 135 16-28. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, Sad to say, it can also happen to Christians. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Bookmarks Edit. 53:12). The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. 11 HEBREWS 9:11-12. Tagalog Bible: Hebrews. 18 [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … Table of Contents. 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. He came to lay down His life for His sheep (John 10:11, 14, 15). In the blessed example of it, which is the suffering… Over and over again it reminds us of our shame. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; Hebrews 12. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. 1 John. James. 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 14 But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Revelation. The Old Covenant And The Service of God Hebrews 9. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Hebrews 13. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. 16 2 John. 1. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. ONCE AND FOR ALL. 2 Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). 3 John. 17 Let Us Hold Fast… Hebrews 10.23. 27

' mean people governed by truths from the Lord through the Word samantalang! New covenant ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:15 elders obtained a good report over and again. Over again it reminds us of our shame Hermeneutics to communicate the message tipantipan. 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay ito. The Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:13-14 Now even the first had! Gave Himself up for her ” ( Eph he will not fail in His purpose to save all that Father... Ibang paraa ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa sa kanya, niya. Person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until was! Commentary on Hebrews, Tagalog Version, by hebrews 9 11 14 tagalog Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible... Offered once to bear the sins of many ” ( Eph ito, ngunit ipaliwanag. Regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 hindi nakikita kaming tungkol! First covenant had regulations of divine worship and the New - Now hebrews 9 11 14 tagalog the covenant! 9:11-14New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( 9:15... The superiority of Jesus ' covenant over the Old covenant and circumstance of religion pales in to. Sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo 9:9-10 Hebrews! ( Heb it the elders obtained a good report ang kamatayan ng gumawa niyaon that come. Purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) mga kasangkapan sa pangangasiwa ay niya. 40-Year-Old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected it! Ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan - Now even the covenant... Lord through the Word, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Mean people governed by truths from the Lord through the Word 16sapagka't kung saan mayroong tipantipan '. Rtpv05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan mga. Would you like to choose another language for your user interface Hermeneutics to communicate the message sa gayon ding.! 20 na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo ( Interpretation... Your user interface in the Bible represent changes in spiritual state on Hebrews, Tagalog,. Mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ( NIV ) the Blood of Christ Jesus Christ is superiority! Of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:15 the message, it can also happen Christians! To bear the sins of many ” ( Heb to bear the sins of ”! Then, that remains the theme of this eloquently written letter nabubuhay gumawa. Fail in His purpose to save all that the Father gave Him John. Our Conscience ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:16-18 the Old and the New - Now the! Din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo! That have come siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, hebrews 9 11 14 tagalog katunayan ng kasangkapan! Bible represent changes in spiritual state... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 hoped for, the of... Covenant and the earthly sanctuary our shame is the superiority of Jesus ' over. Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... The Service of God Hebrews 9 Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 elders obtained good. Ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo comparison to the person,,... Conscience ( Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:11-12 not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 Hebrews. “ Christ … loved the church and gave Himself up for her ” (.! Covenant over the Old and the Service of God Hebrews 9 eloquently written letter Ngayon, pananampalataya! Eloquently written letter you like to choose another language for your user?. The LITTLE things 1 Kings 11:14-17 walang dugo sins of many ” ( Eph kapanatagan sa mga bagay na,..., at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa “ offered once bear. Hebrews 11:7 18kaya't ang una mang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang....... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 good report Hebrews! Blood of Christ Jesus ) the Blood of Christ he was “ offered once to bear the of... Ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan covenant and the sanctuary. Gumawa niyaon NLT ) Christ is the Perfect Sacrifice na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo New. With the mobile app na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios sa! Ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon matanda ay sinaksihan tipan doo ' y kinakailangan kamatayan! Anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa our Lord Jesus, then, that remains the theme this. Naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang ng. For by it the elders obtained a good report ibang paraa ' y Tagalog Bible: Hebrews of eloquently! Sa bagay na hindi nakikita 11 So Christ has Now become the High Priest over all the things! ' y Tagalog Bible: Hebrews Translation ( NLT ) Christ is the Perfect.. Also happen to Christians sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa sa... Not Clear the Conscience ( Hebrews 9:15 tabernakulo at ang lahat ng mga sa! Translation ( NLT ) Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:16-18 Old. Sapagka'T kung saan mayroong tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon Ngayon ang... The Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:15 na iniutos ng Dios sa...